„Zużytkowanie Starego Testamentu w Nowym” , Legnica 2000, ss.259.

W niniejszej publikacji próbuję dotrzeć do metod jakimi posługiwali się Ewangeliści sięgając po Stary Testament. Z jednej strony byli ograniczeni przyjętą formą interpretacji tekstów w środowisku wspólnoty, która budowała swoją wiarę w oparciu o Torę, Proroków i Pisma, a z drugiej strony młoda wspólnota Kościoła, która budowała swoją wiarę na Chrystusie, nadawała tekstom starotestamentalnym nową wymowę. W ten twórczy spór między judaizmem, a rodzącym się chrześcijaństwem wpisują się Ewangeliści, którzy posiadają własne cele teologiczne uzależnione od wspólnoty adresatów, do których kierują orędzie. [czytaj cały opis]


  „Refleksja nad Apokalipsą” , Legnica 2005, ss.158.


Tytuł „Refleksja nad Apokalipsą” został wybrany celowo, tak aby móc jeszcze wrócić do podjętych zagadnień i poprowadzić refleksję nad tekstami, które jeszcze w tej pozycji nie zostały poddane analizie. Niniejsze opracowanie objęło następujące tematy: 1. Zagadnienia historyczno-literackie; 2. Listy do siedmiu Kościołów (1,4-3,22); 3. Siedem pieczęci (6,1-8,1); 4. Siedem błogosławieństw (1,3; 14,13; 16,15; 19,9; 20,6; 22,7; 22,14). 5. „Znaczenie symbolu Księgi Życia w Biblii i tradycji judaistycznej". [czytaj cały opis]


 

  „Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana” , Legnica 2007, ss. 486.


Na temat Ewangelii św. Jana napisano wiele rozważań teologicznych. Utwór ten był inspiracją licznych refleksji już w czasach patrystycznych, a zarazem również i kontrowersji, które wywoływało fragmentaryczne odczytanie przesłania wspólnoty zgromadzonej wokół apostoła Jana. W naszych czasach ukazało się wiele cennych komentarzy do Ewangelii Jana, które wniosły trwały wkład do rozumienia tego dzieła. Wydawałoby się zatem, że podjęcie kolejnej refleksji nad dziełem Janowym nie wniesie wiele w rozumienie przesłania teologicznego tej Ewangelii. Jednak nasze rozumienie procesów zachodzących w kulturze i sposobie myślenie ludzi I w. po Chr., dzięki badaniom archeologicznym, lingwistycznym nieustannie ulega pogłębieniu, co więcej w wielu wypadkach musimy rewidować przyjęte i utrwalone poglądy na temat starożytności.
[czytaj cały opis]


 

  „Herod Wielki i jego epoka”, Wrocław 2007, ss.123


Niniejsza publikacja próbuje zaprezentować proces dochodzenia do władzy Heroda i wielkie trudności z jego utrzymaniem się tronie. W tle pozostaje obraz upadającej dynastii hasmonejskiej, która próbuje odebrać władzę Herodowi. Królestwo Heroda było powiązane wieloma relacjami z sąsiadami, stąd prezentacja sytuacji w ówczesnej Arabii i Egipcie. Jednym z powodów, że do imienia Heroda dodawano tytuł „Wielki”, był fakt wielkiego dzieła budowlanego, które realizował niemalże przez całe życie. [czytaj cały opis]


 

  „ Arka Przymierza. Od Synaju do Aksum” , Wrocław 2010, ss. 176.


 

 „Miasta Kościołów Apokalipsy” , Wrocław 2011, ss.119.


Szlakami Azji Mniejszej przemierzali handlowcy, ale nierzadko również i potężne armie. W I w. po Chr. na te szlaki wybrali się również pierwsi chrześcijanie, niosąc Dobrą Nowinę o zbawieniu świata. W cieniu wielkich wydarzeń rozgrywanych na arenie Imperium Rzymskiego, chrześcijanie próbują kształtować nowy styl życia oparty na Ewangelii. Ich wiara zostaje poddana próbie w konfrontacji z religijnością grecko-rzymską, a przede wszystkim w zmaganiu się z propagowanym na Wschodzie kulcie cesarskim. [czytaj cały opis]


 

 „Biblijne medytacje nad wiarą i ludzkim losem” , Wrocław 2012, ss.88.

Drogi czytelniku! Pragnę Cię zaprosić do wspólnej medytacji nad Świętymi Tekstami, w których ukryta jest droga życia, każdego z nas. Zwięzła forma tych medytacji została wymuszona, przez ramy felietonu wyznaczonego przez redakcję „Niedzieli”. Okazją do przeprowadzenia tych rozważań był Rok Biblijny. Podjęte tematy przyniosło życie i moi studenci, którzy na chwilę zatrzymywali się pod drzewem figowym (symbol medytacji), by zadać mi kolejne pytanie. Moim studentom dziękuję za pytania, a Tobie Drogi Czytelniku, życzę udanej medytacji nad drogą życia, która jest zapisana w Biblii! Kiedy już odnajdziesz drogę życia, zrozumiesz, że jest ona wspólna dla mnie i dla Ciebie, ale jej sposób realizacji należy już tylko do Ciebie i może być inny od mojego modelu życia! Życzę Ci, Drogi mój Czytelniku, byś dzięki tym medytacjom, spotkał Tego, który poprowadzi Cię przez życie! [czytaj cały opis]


 

 Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana, Wrocław 2012, ss. 531 - wydanie drugie poprawione i uzupełnione.

Życie ludzkie jest dramatem rozgrywanym na scenie świata. Jakie jest rozwiązanie tego dramatu? Na to egzystencjalne pytanie próbuje odpowiedzieć Ewangelista Jan sięgając do orędzia Jezusa i wykorzystując wątki literackie antycznego dramatu jako szaty literackiej. W kolejnych scenach dwóch aktów odsłania się obraz Jezusa z Nazaretu i Jego dzieło zbawcze. W każdej scenie poprzez prezentacje postaci, miejsce akcji, czas akcji, rekwizyty, kompozycję i cel teologiczny jesteśmy zaproszeni do udziału w życiu Słowa, które stało się ciałem. Dramat Ewangelii Jana rozgrywa się na scenie liturgii pierwotnego Kościoła i jest zaproszeniem do rozpoznawania znaków, które z płaszczyzny faktu przenoszą nas w obszar świętości Boga zapisany językiem symbolu. Jak wejść na tę scenę? Wejście na scenę zbawienia dokonuje się poprzez bramę wiary, którą otwiera Chrystus! Bez wiary zostaniemy tylko widzami, którzy z perspektywy widowni spojrzą na wydarzenia sprzed blisko 2000 lat. Z wiarą finał dramatu na krzyżu uzyskuje dopełnienie w zmartwychwstaniu Jezusa, który jest Mesjaszem i Synem Bożym i daje nam życie wieczne (J 20,31).


 

Na drogach miłości, wiary i modlitwy , Wrocław 2013

Wędrując szlakami biblijnymi, wśród zgiełku politycznych intryg rozgrywających się w wielkiej Asyrii i Medii, spotkałem dwoje ludzi modlących się, Tobiasza i Sarę. Obydwoje zrozpaczeni, proszą o śmierć (Tb 3,6.15) „i tej godziny modlitwa obojga została wysłuchana wobec majestatu Boga” (Tb 3,16). W jaki sposób? Tobiasz został wyleczony, a Sara otrzymała w darze miłość syna Tobiasza! Na drogach wiary, miłości i modlitwy Bóg ciągle zaskakuje nas swoimi propozycjami. Jak rozpoznać Boży plan w naszym życiu? Oto kolejna próba refleksji nad obecnością Boga w ludzkich losach.


 

 Proces Jezusa, Historia i Teologia , Wrocław 2013

Medytując nad męką i śmiercią Jezusa ciągle odkrywamy nowe przestrzenie przesłania teologicznego. Jezus powiedział do swoich uczniów: „ Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje ” (Mk 8,34). Wierni zaproszeniu Jezusa pragniemy zgłębić znaczenie Jego ofiary na krzyżu przedzierając się przez gąszcz układów politycznych ówczesnej epoki, zagadnień prawnych i kulturowych, by ostatecznie wydobyć orędzie zbawienia. Niniejsza refleksja prezentuje drogę Jezusa na krzyż. Jest zachętą do podjęcia trudu medytacji nad ofiarą Jezusa na krzyżu, aby jej owoce były pełniejsze w naszym życiu. Na tle „wielkiej polityki” rozgrywają się wydarzenia, które wydają się mało wpływać na kształt dziejów ludzkości. Proces Jezusa z punktu widzenia imperialnego Rzymu mógł wydawać się zaledwie małym epizodem. Jednak wielkie Imperium Rzymskie legło w gruzach, a „Skazaniec” z Golgoty ciągle wpływa na losy świata. Niniejsza próba odtworzenia procesu Jezusa uwzględnia złożoność ówczesnej sytuacji kulturowo-religijnej na terenie Izraela. Piłat, ówczesny przedstawiciel władzy rzymskiej, o toczącym się procesie Jezusa był na bieżąco informowany i ostateczny finał jaki się rozegrał przed trybunałem rzymskim, był przez niego starannie przygotowany. Jednak proces Jezusa jeszcze nie dobiegł końca nadal toczył się w polemice teologicznej wyznawców Jezusa ze środowiskiem ówczesnego judaizmu oraz z poglądami religijnymi świata grecko-rzymskiego. W finale tego procesu teologicznego widzimy „Skazańca” na krzyżu, który jest Królem świata.

Ks. Jan Klinkowski


 

 Medytacje nad obrazem Stwórcy w człowieku , Wrocław 2014

Nie wiem, kim jesteś, ale z pewnością i ciebie opisano w ten sam sposób, jak autora tej książki. Gdy nie wierzysz, to wyjmij dokument, który określa Twoją tożsamość. Wpisano tam twoją datę urodzenia i to jest początek twojej wędrówki w tym świecie. Przywołano imiona twoich rodziców, by umiejscowić cię w wielkich dziejach ludzkości. Zostaleś przypisany do jakiejś przestrzeni życia, bo gdzieś jest twoja ojczyzna. Niestety, twój dokument jest wybrakowany, nie zawiera jednej najważniejszej informacji: kiedy się pożegnasz z tym światem! Niniejsza medytacja jest zaproszeniem do refleksji nad wypełniającym się czasem w życiu człowieka pomiędzy chwilą przyjścia i pożegnania, bo dopóki "jeszcze nie zaszło słońce wszystkich dni" (Nondum omnium dierom sol occidit), jeszcze nie wiadomo, jak potoczą się losy. Spróbójmy zatem w tym ofiarowanym czasie odpowiedziec na pytania: Kim jest człowiek i jaki jest cel jego życia?

Ks. Jan Klinkowski


 

Kobiety Biblijne w życiu społecznym - religijnym na tle starożytnej kultury , Legnica 2016

Drogi czytelniku zapraszam cię do fascynującej wędrówki w celu poznawania człowieka. W tej książce zza zasłony dziejów wyłania się kobieta. Mędrcy Izraela mówili, że "Kobieta powstała z żebra mężczyzny, nie z jego stóp, by móc ją deptać, ani z jego głowy, by być ważniejszą, ale z boku, by być mu równą[...] troszkę poniżej niż ramię, by móc ją chronić, i od strony serca, by ją kochać". Nie wiem jakie jest twoje zdanie na ten temat roli kobiet w życiu społecznym? Spóbuj poznać te, które wpłyneły na losy swoich epok, może staną się dla ciebie inspiracją do pełniejszego zaangażowania społecznego!

Ks. Jan Klinkowski


 

O Modlitwie Kilka Słów, Legnica 2019

Jak się modlić? To pytanie zadaje sobie wielu ludzi, gdy w różnych sytuacjach egzystencjonalnych stają przed obecnością Boga. Odpowiada na nie Św. Paweł: "Gdy bowiem nie umiemy się modlić [...], sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami" (Rz 8,26). Warto jednak się zastanowić, jakie warunki powinien spełniać modlący się, by otworzyć się na obecność Ducha. Należy pamiętać o przestrodze św. Jakuba, który wyjaśnia "Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modliliście" (Jk 4,3). Niech naszym Mistrzem i przewodnikiem będzie Ten, który nauczał nas modlitwy "Ojcze nasz"

Ks. Jan Klinkowski

 
 

„Aktualizacja biblijnej idei jubileuszów”, w: Na progu trzeciego tysiąclecia. Refleksja teologiczna w środowisku legnickim, red. B. Drożdż, Legnica 2001, s. 117-142.

„Jezus objawia swoje posłannictwo na tle liturgii Święta Namiotów (J 7,1 – 9,41), Perspectiva I (2002), nr 1, s-71-100

„Geneza i rozwój kalendarza koptyjskiego”,Perspectiva III(2004), nr1, s.29- 39

„Znaczenie symbolu „Księgi Życia” w Biblii i tradycji judaistycznej”, Perspectiva III(2004), nr 2, 16-31

„Między Starym a Nowym Prawem – znak w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12)”, w: Żyjemy dla Pana. Księga Pamiątkowa dedykowana S. Profesor Ewie Józefie Jezierskiej OSU w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Rosik, Wrocław 2005, 205-220

„Jezus przedstawia Ojca i Parakleta – analiza dramatyczna J 13,31- 16,33 ”, Świdnickie Studia Teologiczne III(2006) nr 3, 169-192

„Cudowne rozmnożenie chleba zapowiedzią Eucharystii i wspólnoty Kościoła (J 6, 1-15)”, w: Eucharystia życiem Kościoła i świata. Refleksja teologiczna w środowisku legnickim, red. B. Drożdż, Legnica 2007, 11-25.

„Mała Tora” – starotestamentalne tło Ewangelii dzieciństwa (Mt 1,18 – 2,23)”>, Perspectiva VI(2007), nr 1, 62-89.

„Idea uświęcenia przestrzeni, czasu i człowieka w Biblii”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne XVI(2007) nr 2, 78-100.

„Prezentacja posłannictwa Jezusa w inauguracyjnym wystąpieniu w Kafarnaum (Mk 1,21-39)”, w: Z miłości do Kościoła. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Infułatowi Profesorowi Władysławowi Bochnakowi, red. B. Drożdż, Legnica 2008, 313-331.

„Starotestamentalne tło liturgii Święta Zesłania Ducha Świętego”, w: Świdnickie Wiadomości Kościelne, IV(2007), nr 3, 210-215.

„Koncepcje teologiczne poszczególnych Ewangelii w świetle inauguracyjnych wystąpień Jezusa”, WPT 15(2007), nr 2, 17-34.

„Postać Ewangelisty Marka w tradycji Kościoła”,w: Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XVI(2007), nr 4, 114-122.

„Starotestamentalne tło pierwszego wystąpienia Piotra w kontekście uzupełnienia wspólnoty jedenastu (Dz 1,12-26)”, Świdnickie Studia Teologiczne IV(2007) nr 4,285-307.

„Nowotestamentalny obraz celników na tle systemu finansowego Judei i Imperium Rzymskiego ”, Perspectiva VI(2007), nr 2, 57-79


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Refleksja nad pochodzeniem i dziełem św. Mateusza Ewangelisty , w: Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XVII(2008), nr 1, 93-107.

•  „Ewangelista Łukasz i jego dzieło” , Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XVII (2008), nr 2, 70-76.

•  „Eklezjologia” , w: Teologia Nowego Testamentu, T. III (Listy Pawłowe, Katolickie o List do Hebrajczyków), red. M. Rosik, Wrocław 2008, 201-231.

•  „Obraz krainy Kusz (Etiopii) i jej mieszkańców w tradycji biblijnej i w świadectwach pozabiblijnych”, Perspectiva VII(2008), nr 1, 104-125.

•  Zaginięcie Arki Przymierza w świetle tekstów biblijnych i tradycji , w Perspectiva VII(2008), nr 2, 103-124.

•  „Troska o życie w tradycji biblijnej, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XVII (2008), nr 3, 115-124.

•  „Św. Paweł zaprasza na drogę wiary w Jezusa” , Legnickie Wiadomości Diecezjalne, VXIII (2009), nr 1, 125-131.

•  „Materialna troska o wspólnotę wiary w tradycji biblijnej” , Legnickie Wiadomości Diecezjalne, VXIII (2009), nr 2, 115-125.

•  „Wyznanie wiary w kompozycji Ewangelii synoptycznych i Dziejów Apostolskich” , w: Illum oportet crescere. Księga Pamiątkowa dla uczczenia Kardynała Zenona Grocholewskiego, Wrocław 2009,165-174.

•  „Znaczenie teologiczne wydarzeń na górach w przekazie Ewangelistów, Perspectiva VIII(2009), nr 2, 61-75.

•  „Wartości religijne w życiu rodzinnym w tradycji biblijnej i kulturze starożytnej, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XIX (2010), nr 2, 102-114.

•  „Tło narodzin apokaliptyki, w: Apokalipsa, (PŚSiNT), Lublin 2010, 7-37.

•  „Aktualność orędzia Listu do Kościoła w Smyrnie, w: Cierpliwość i miłość. Księga dla uczczenia Kardynała Henryka Gulbinowicza, Wrocław 2010, 407-414.

•  Symbolika światłości w Ewangelii św. Jana na tle starożytnej kultury , WPT 18(2010), nr 1, 57-72.

•  „Miłować Ziemię Świętą” , w: Misterium Miłości, red. W. Irek, Wrocław 2010, 183-196.

•  „Kontekst paschalny cudownego rozmnożenia chleba (J 5,1-15) w analizie dramatycznej Ewangelii Jana” , w: W służbie Dobrego Pasterza. Księga Pamiątkowa ku czci Jego Eminencji Księdza Kardynała Zenona Grocholewskiego, Świdnica 2010, 185-200.

•  „Biblia księgą świętą” w: Pomoce duszpasterskie, cz. IV (Rok Biblijny w Archidiecezji Wrocławskiej), red. M. Biskup, Wrocław 2010, 122-133.

•  „Liturgia zbawienia Chrystusa wiecznego arcykapłana” , Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XIX (2010), nr 3, 106-116.

•  „Wiara jest łaską” w: Przegląd Biblijny (Biuletyn Dzieła Biblijnego), (2011), nr 3, 162-168.   

•  „Szczęśliwi według Apokalips. Siedem błogosławieństw, w: Servus Sanctae Hedvigis Fidelis. Księga dedykowana Księdzu Antoniemu Kiełbasie, Wrocław 2011, 445-454.

•  „Obraz Boga” , w: Teologia Starego Testamentu, T. I (Teologia Pięcioksięgu), red. M. Rosik, Wrocław 2011, 7-32.

•  „Prawo i kult” , w: Teologia Starego Testamentu, T. I (Teologia Pięcioksięgu), red. M. Rosik, Wrocław 2011, 153-188.

•  „Obraz Boży w człowieku”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XX (2011), nr 1, 129-135.

•  „Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana – interpretacja i proklamacja orędzia Jezusa na przykładzie perykopy J 6,1- 21” , Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich, nr 8, Warszawa 2011, 409-429.

•  „Narodziny chrześcijaństwa w judaizmie”, Communio XXXI (2011) nr 3, 144-158.

•  „Kościół wspólnotą wiary, miłości i nadziei, w: Kościół naszym domem?, red. W. Irek, Wrocław 2011, 187-208.

•  Dlaczego modlimy się za zmarłych ?”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XX (2011), nr 3, 98-107.

•  Czym jest Boża Opatrzność?”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXI (2012), nr 1, 131-137.

•  Dobry Pasterz gromadzi swój Kościół (J10,1-21) w: Przegląd Biblijny (Biuletyn Dzieła Biblijnego), (2012), nr 4, 130-135.

•  Jezus jako Mesjasz, Prorok i Zbawiciel w inauguracyjnym wystąpieniu w Nazarecie (Łk 4,16-30) , w: Ad Imaginem Tuam. Księga Jubileuszowa dla uczczenia Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, t. I, Wrocław 2012, 261-270.

Syn Boży wzywa do nawrócenia (Ap 2, 18-29) , Wrocławski Przegląd Teologiczny XXII(2014), nr 2, 95-106.

 

 


•  M. Rosik, Judaizm u początków ery chrześcijańskiej , Wrocław 2003, ss. 195, w: Perspectiva II(2003), nr 1(2), s.281-283.

•  G. Szamocki, Motyw bramy w Nowym Testamencie. Przyczynek do teologii biblijnej , Pelplin 2001, ss. 272, Perspectiva II(2003), nr 1(2), s. 285-287.

•  D. Mrugalski, Logos. Filozoficzne i teologiczne źródła idei wczesnochrześcijańskiej , Kraków 2006, ss. 282, Perspectiva VI(2007), nr 1, s. 220-223.

•  T. Brzegowy, Pisma mądrościowe Starego Testamentu , (Academica 68), Tarnów 2007, ss. 276, Perspectiva VI(2007), nr 1, s. 228-232.

•  S. Jankowski, Geografia Biblijna , Warszawa 2007, ss.296, Perspectiva VII(2008), nr 1, 279-283.

C. Korzec, S. Mackiewicz, Radujcie się w Panu Flp 3,1. Od radosnej przyjaźni do historycznego Jezusa , Szczecin 2014, w: Perspectiva XIII(2014), nr 2, 242-249.

•  „ Znaczenie wartości religijnych w procesie wychowania w tradycji biblijnej i kulturze starożytnej ”, w: Wychowanie do dialogu. W poszukiwaniu modeli budowania relacji międzyludzkich, red. K. Jaworska, K. Wawrzynów, G. Sokołowski, Wrocław 2015, s. 19-32.

 

Copyright 2011 Paweł, odwiedziło nas : licznik osób