„Zużytkowanie Starego Testamentu w Nowym” , Legnica 2000, ss.259.


  „Refleksja nad Apokalipsą” , Legnica 2005, ss.158.


  „Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana” , Legnica 2007, ss. 486.


  „Herod Wielki i jego epoka”, Wrocław 2007, ss.123


  Arka Przymierza. Od Synaju do Aksum” , Wrocław 2010, ss. 176.

 „Miasta Kościołów Apokalipsy” , Wrocław 2011, ss.119.


 „Biblijne medytacje nad wiarą i ludzkim losem” , Wrocław 2012, ss.88.


 Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana, Wrocław 2012, ss. 531 - wydanie drugie poprawione i uzupełnione.


 Na drogach miłości, wiary i modlitwy , Wrocław 2013


 Proces Jezusa, Historia i Teologia , Wrocław 2013


 Medytacje nad obrazem Stwórcy w człowieku , Wrocław 2014


 Kobiety Biblijne w życiu społecznym - religijnym na tle starożytnej kultury , Legnica 2016


 Medytacje nad spotkaniem cywilizacji - Legnica 2017


 Kobiety biblijne na tle epoki - Legnica -Wrocław 2019


 Jan Chrzciciel postać i orędzie na tle epoki - Legnica -2020


 Proces Jezusa - Historia i Teologia - Wrocław -2022

 
 

 

Wykaz opublikowanych artykułów

 

1. Artykuły:


2001

 • „Aktualizacja biblijnej idei jubileuszów”, w: Na progu trzeciego tysiąclecia. Refleksja teologiczna w środowisku legnickim, red. B. Drożdż, Legnica 2001, s. 117-142.

 

2002

 • „Jezus objawia swoje posłannictwo na tle liturgii Święta Namiotów (J 7,1 – 9,41), Perspectiva I(2002), nr 1, s. 71-100.

 

2004

 • „Geneza i rozwój kalendarza koptyjskiego”, Perspectiva III(2004), nr1, s.29- 39.
 • „Znaczenie symbolu „Księgi Życia” w Biblii i tradycji judaistycznej”, Perspectiva III(2004), nr 2, 16-31.

 

2005

 • „Między Starym a Nowym Prawem – znak w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12)”, w: Żyjemy dla Pana. Księga Pamiątkowa dedykowana S. Profesor Ewie Józefie Jezierskiej OSU w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Rosik, Wrocław 2005, 205-220.

 

2006

 • „Jezus przedstawia Ojca i Parakleta – analiza dramatyczna J 13,31-16,33”, Świdnickie Studia Teologiczne III(2006) nr 3, 169-192.

 

2007

 • „Cudowne rozmnożenie chleba zapowiedzią Eucharystii i wspólnoty Kościoła (J 6, 1-15)”, w: Eucharystia życiem Kościoła i świata. Refleksja teologiczna w środowisku legnickim, red. B. Drożdż, Legnica 2007, 11-25.
 • „Idea uświęcenia przestrzeni, czasu i człowieka w Biblii, w: Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XVI(2007), nr 2, 78-100.
 • „Mała Tora” – starotestamentalne tło Ewangelii dzieciństwa(Mt 1,18-2,23)” Perspectiva  VI(2007), nr 1, 62-89.
 • „Starotestamentalne tło liturgii Święta Zesłania Ducha Świętego”, w: Świdnickie Wiadomości Kościelne, IV(2007), nr 3, 210-215.
 • „Koncepcje teologiczne poszczególnych Ewangelii w świetle inauguracyjnych wystąpień Jezusa”, WPT 15(2007), nr 2, 17-34.
 • „Postać Ewangelisty Marka w tradycji Kościoła”, w: Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XVI(2007), nr 4, 114-122.
 • Nowotestamentalny obraz celników na tle systemu finansowego Judei i Imperium Rzymskiego”, Perspectiva VI(2007), nr 2, 57-79.
 • „Starotestamentalne tło pierwszego wystąpienia Piotra w kontekście uzupełnienia wspólnoty jedenastu (Dz 1,12-26)” , Świdnickie Studia Teologiczne IV(2007) nr 4, 285-307.

 

2008

 • Refleksja nad pochodzeniem i dziełem św. Mateusza Ewangelisty, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XVII(2008), nr 1, 93-107.
 • „Prezentacja posłannictwa Jezusa w inauguracyjnym wystąpieniu w Kafarnaum (Mk 1,21-39)”, w: Z miłości do Kościoła. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Infułatowi Profesorowi Władysławowi Bochnakowi, red. B. Drożdż, Legnica 2008, 313-331.
 • „Ewangelista Łukasz i jego dzieło”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XVII (2008), nr 2, 70-76.
 • „Eklezjologia”, w: Teologia Nowego Testamentu, T. III (Listy Pawłowe, Katolickie o List do Hebrajczyków), red. M. Rosik,  Wrocław 2008, 201-231.
 • „Obraz krainy Kusz (Etiopii) i jej mieszkańców w tradycji biblijnej i w świadectwach pozabiblijnych”, Perspectiva VII (2008) nr 1, 104-125.
 • „Zaginięcie Arki Przymierza w świetle tekstów biblijnych i tradycji, Perspectiva VII(2008) nr 2, 103-124.

 

2009

 • „Św. Paweł zaprasza na drogę wiary w Jezusa”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, VXIII (2009), nr 1, 125-131.
 • „Materialna troska o wspólnotę wiary w tradycji Biblijnej”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XVIII (2009) nr 2, 115-125.
 • „Biblijne tło tajemnic światła różańca świętego”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, VXIII (2009), nr 3, 114-122.
 • „Naśladując Jezusa Chrystusa – realizacja powołania kapłańskiego”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, VXIII (2009), nr 4, 122-131.
 • Wyznanie wiary w kompozycji Ewangelii synoptycznych i Dziejów Apostolskich, w: Illum Oportet Cresscere. Księga Pamiątkowa dla uczczenia Kardynała Zenona Grocholewskiego, Wrocław 2009, 165-174.
 • „Znaczenie teologiczne wydarzeń na górach w przekazie Ewangelistów, Perspectiva VIII(2009), nr 2, 61-75.

 

2010

 • „Wartości religijne w życiu rodzinnym w tradycji biblijnej i kulturze starożytnej, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XIX (2010), nr 2, 102-114.
 • „Tło narodzin apokaliptyki, w: Apokalipsa, (PŚSiNT), Lublin 2010, 7-37.
 • „Aktualność orędzia Listu do Kościoła w Smyrnie, w: Cierpliwość i miłość. Księga dla uczczenia Kardynała Henryka Gulbinowicza, Wrocław 2010, 407-414.
 • Symbolika światłości w Ewangelii św. Jana na tle starożytnej kultury”, WPT 18(2010), nr 1, 57-72.
 • „Miłować Ziemię Świętą”, w: Misterium Miłości, red. W. Irek, Wrocław 2010, 183-196.
 • „Kontekst paschalny cudownego rozmnożenia chleba (J 5,1-15) w analizie dramatycznej Ewangelii Jana”, w: W służbie Dobrego Pasterza. Księga Pamiątkowa ku czci Jego Eminencji Księdza Kardynała Zenona Grocholewskiego, Świdnica 2010, 185-200.
 • „Biblia księgą świętą” w: Pomoce duszpasterskie, cz. IV (Rok Biblijny w Archidiecezji Wrocławskiej), red. M. Biskup, Wrocław 2010, 122-133.
 • „Liturgia zbawienia Chrystusa wiecznego arcykapłana”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XIX (2010), nr 3, 106-116.

 

2011

 • „Wiara jest łaską” w: Przegląd Biblijny (Biuletyn Dzieła Biblijnego), (2011), nr 3, 162-168.
 • „Szczęśliwi według Apokalipsy. Siedem błogosławieństw, w: Servus Sanctae Hedvigis Fidelis. Księga dedykowana Księdzu Antoniemu Kiełbasie, Wrocław 2011, 445-454.
 • „Obraz Boga”, w: Teologia Starego Testamentu, T. I (Teologia Pięcioksięgu), red. M. Rosik,  Wrocław 2011, 7-32.
 • „Prawo i kult”, w: Teologia Starego Testamentu, T. I (Teologia Pięcioksięgu), red. M. Rosik,  Wrocław 2011, 153-188.
 • „Obraz Boży w człowieku”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XX (2011), nr 1, 129-135.
 • „Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana – interpretacja i proklamacja orędzia Jezusa na przykładzie perykopy J 6,1-21”, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich, nr 8, Warszawa 2011, 409-429.
 • „Narodziny chrześcijaństwa w judaizmie”, Communio XXXI(2011) nr 3, 144-158.
 • „Kościół wspólnotą wiary, miłości i nadziei, w: Kościół naszym domem?, red. W. Irek, Wrocław 2011, 187-208.
 •  „Dlaczego modlimy się za zmarłych?”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XX (2011), nr 3, 98-107.
 • Poznać i uwierzyć”, w: Tożsamość chrześcijańska w zsekularyzowanym świecie, red. W. Irek, Wrocław 2011, 103-114.

 

2012

 • „Czym jest Boża Opatrzność?”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXI (2012), nr 1, 131-137.
 • „Jak się modlić?”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXI (2012), nr 2, 120-127.
 • „Dobry Pasterz gromadzi swój Kościół (J10,1-21)” w: Przegląd Biblijny (Biuletyn Dzieła Biblijnego), (2012), nr 4, 130-135.
 • „Jezus jako Mesjasz, Prorok i Zbawiciel w inauguracyjnym wystąpieniu w Nazarecie (Łk 4,16-30), w: Ad Imaginem Tuam. Księga Jubileuszowa dla uczczenia Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, t. I, Wrocław 2012, 261-270.
 • „Teolog ikoną Słowa Bożego”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXI (2012), nr 4, 116-119.
 • Komentarz do czytań liturgicznych 21.04-18.05.2013”, w: Agenda Liturgiczna Maryi Niepokalanej 2013, t.1, Wrocław 2012.

 

2013

 • „Ewangelia darem dla każdego człowieka”, w: Nowa ewangelizacja – ożywienie wiary, red. A. Tomko, G. Sokołowski, Wrocław 2013, 29-42.
 • „Duch Święty we wspólnocie Kościoła”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXII (2013), nr 1, 112-120.
 •  „Starożytne Kościoły Bliskiego i Środkowego Wschodu”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXII (2013), nr 2, 80-95.
 • „Biblijny zachwyt nad pięknem”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXII (2013), nr 3, 71-77.
 • Tło kulturowo - religijne procesu Jezusa”, w: Per Crucem ad Lucem, Księga Jubileuszowa Księdzu Biskupowi Stefanowi Cichemu w 50. rocznicę święceń prezbiteratu  i w 15. rocznicę święceń biskupich od duchowieństwa i wiernych świeckich diecezji legnickiej, Legnica 2013, 303-334.
 • Obietnica Chrystusa zesłania Ducha Świętego”, w: „Wierzę w Syna Bożego”. Akcja Katolicka szkołą świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2014 r. (nr 30), Warszawa 2013, 67-87.
 • Relacja Chrystusa do Maryi i powierzenie Jej opieki nad ludzkością”, w: „Wierzę w Syna Bożego”. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2014 r. (nr 30), Warszawa 2013, 175-193. 

 

2014

 • Żal za grzechy i jego moc oczyszczająca”, w: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2015 r. (nr 31), Warszawa 2014, 135-153. 
 • Potrzeba ascezy i akomodacji w życiu chrześcijańskim”, w: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2015 r. (nr 31), Warszawa 2014, 197-216.
 • Prolog (J1,1-18) – Credo inicjacyjne pierwotnego Kościoła”, w: „Teologia Eucharystii w dobie I Kongresu Eucharystycznego Diecezji Legnickiej, red. A. Jarosiewicz, P. Kot, Legnica-Bolesławiec 2014, 173-193.  
 • „Biblijna medytacja nad pracą”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXIII (2014), nr 1, 101-109.
 • Biblijne tło symboliki serca w kulturze europejskiej”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXIII (2014), nr 4, 107-117.
 • Syn Boży wzywa do nawrócenia (Ap 2, 18-29)”, Wrocławski Przegląd Teologiczny XXII(2014), nr 2, 95-106.
 • Wyznanie wiary Piotra (Mt 16,13-20) w kompozycji Ewangelii”, w: Od wiary Abrahama do wiary Kościoła, red. M. Kowalski, Lublin 2014, 69-81.

 

2015

 • Św. Paweł wzorem dobrego Ewangelizatora”, Studia Salvatoriana Polonica, 9(2015), 23-33.
 • Kim jest człowiek? W poszukiwaniu źródeł antropologii chrześcijańskiej”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXIV(2015), nr 3, 96-106.
 • Znaczenie wartości religijnych w procesie wychowania w tradycji biblijnej i kulturze starożytnej”, w: Wychowanie do dialogu. W poszukiwaniu modeli budowania relacji międzyludzkich, red. K. Jaworska, K. Wawrzynów, G. Sokołowski, Wrocław 2015, s. 19-32.
 • Wertykalny i horyzontalny wymiar modlitwy chrześcijanina”, w: „Nowe życie w Chrystusie”. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2016 r. (nr 32), Warszawa 2015, 137-164. 
 • Areopagi i arterie współczesności w dziele kształtowania kultury chrześcijańskiej (nauka, sztuka, mass media)”, w: „Nowe życie w Chrystusie”. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2016 r. (nr 32), Warszawa 2015, 191-215.
 • Pozycja społeczno-polityczna kobiet w Izraelu na podstawie prezentacji postaci biblijnych”, w: Misja teologii w uniwersytecie (red. M. Jodkowski, A. Nalewaj, M. Piechocka-Kłos), Olsztyn 2015, 175-188.
 • Komentarz do tekstów liturgicznych”, Od Słowa do Życia 21(2015) nr 12. „Znaczenie słowa i symbolu w przekazie medialnym kultury starożytnej i tradycji biblijnej”, w: Sacrum w mediach, red. M. Chmielewski, M. Jodkowski, D. Sonak, J. Woźniak, Lublin 2015, 25-41.
 • Wolność w nauczaniu św. Pawła na tle kultury judaistyczno-hellenistycznej”, WPT 23(2015) nr 2, 27-44.
 • Wątki liturgiczne święta Jom Kippur w opisach ewangelicznych pasji Jezusa, w: Analecta Biblica Lublinensia, XII (Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47), Lublin 2015, s. 121-135.

2016

 • W poszukiwaniu harmonii między Stwórcą, człowiekiem i całym światem stworzonym”, w: Dlaczego ekologia? W kręgu encykliki Laudato si’, Opera Theologiae Systematicae 3, Wrocław 2016, 59-78.
 • Maria Magdalena – świadcząca o Zmartwychwstałym”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXV(2016), nr 2, 89-95.
 • Jan Chrzciciel – posłany, by zwiastować przyjście Chrystusa”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXV (2016), nr 3, 80-95.
 • Wertykalny i horyzontalny wymiar modlitwy chrześcijanina”, w: „Nowe życie w Chrystusie”. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2016 r. (nr 32), Warszawa 2015, 137-164.
 • „Syrofenicjanka bohaterką wiary”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXV(2016), nr 4, 103-109.

 

2017

 • „Jan Chrzciciel – największy narodzony z niewiast (Łk 7,28)”, Perspectiva (Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne) XVI (2017), nr 1, 85-112.
 • „W poszukiwaniu źródła miłości małżonków – refleksja biblijno-kulturowa”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXVI(2017), nr 3, 83-91.

 

2018

 • „Kobieta odszukana w tłumie (Mk 5,25-34; Mt 9,20-22; Łk 8,43-48)”, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXVII(2018), nr 3, 83-91.

 

2019

 • Starość w kontekście społeczno-kulturowym starożytnego Bliskiego Wschodu, Ateneum Kapłańskie 172(2019), z.3(661), s. 427-441.
 • Antropologia biblijna w kręgu poglądów starożytnych kultur, w: Antropologia kina Andrieja Tarkowskiego, red. J.K. Wawrzynów, W.Z. Wojtyra, (Wiara-Kultura-Kino 3), Wrocław 2019, s. 17-41.
 • Duch kształtujący człowieka i jego relacje we wspólnocie wiary, w: Duch, który przenika wszystko... Księga Pamiątkowa dedykowana Biskupowi Stefanowi Cichemu z okazji 80. rocznicy urodzin, red. S. Stasiak, Legnica – Wrocław 2019.
 • W poszukiwaniu sensu cierpienia – odpowiedź biblijna, Legnickie Wiadomości Diecezjalne, XXVIII(2019), nr 1, s.111-123.
 • The Significance of Suffering in Biblical Anthropology – Based on Cultures of the Middle East: Res sacra miser – a Suffering Man is Sacrosant, Wrocławski Przegląd Teologiczny 27(2019)2,43-72.

  2021
  Kobiety w „szkole” Jezusa i popaschalnej wspólnocie oraz ich różne modele życia i zaangażowania w ewangelizację, w: Kościół i człowiek, red. A.A. Napiórkowski, Kraków 2021, 142-174.
  Postać Tomasza Apostoła w tradycji biblijnej i apokryficznej, w: Zarzućcie sieci. Księga jubileuszowa dedykowana Biskupowi Zbigniewowi Kiernikowskiemu w 50. rocznicę święceń kapłańskich i 75. rocznicę urodzin, red. P. Kot, Legnica 2021,109-122.
  Od oczyszczenia Świątyni Jerozolimskiej do Jezusowego „pragnę” (diya,w - dipsao) na krzyżu, Wrocławski Przegląd Teologiczny 29(2021)2,29-59.

  2022
  Tło historyczne kształtowania się instytucji Sanhedrynu jako formy kolegialnego podejmowania decyzji w kwestiach wiary w społeczności Izraela, Społeczeństwo XXXII (157) nr 1, s. 93-119.
  Znaczenie doświadczenia wojny w tradycji biblijnej, Społeczeństwo XXXII (158) nr 2, s. 41-58..
  Biblijny obraz tworzenia wspólnoty – interpretacja psychologiczna, w: Caritas Christi Urget Nos. Księga Jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Piotrowi Liszce CMF, Wrocław 2022, 261-276. 

 

 • M. Rosik, Judaizm u początków ery chrześcijańskiej, Wrocław 2003, ss. 195 w:
 • Perspectiva II(2003), nr 1(2), s.281-283.
 • G. Szamocki, Motyw bramy w Nowym Testamencie. Przyczynek do teologii biblijnej, Pelplin 2001,ss. 272, Perspectiva II(2003), nr 1(2), s. 285-287.
 • D. Mrugalski, Logos. Filozoficzne i teologiczne źródła idei wczesnochrześcijańskiej, Kraków 2006, s. 282, Perspectiva VI(2007), nr 1, s. 220-223.
 • T. Brzegowy, Pisma mądrościowe Starego Testamentu, (Academica 68), Tarnów 2007, ss. 276, Perspectiva VI(2007), nr 1, s. 228-232.
 • S. Jankowski, Geografia Biblijna, Warszawa 2007, ss.296, Perspectiva VII(2008), nr 1, 279-283.
 • C. Korzec, S. Mackiewicz, Radujcie się w Panu Flp 3,1. Od radosnej przyjaźni do historycznego Jezusa, Szczecin 2014, w: Perspectiva XIII(2014), nr 2, 242-249.

 

 

Copyright 2011 Paweł, odwiedziło nas : licznik osób